Home ข้อคิดสอนใจ คิดบวกกับ12 วิ ธีเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นใช้ ชี วิ ตอ ย่ า งมีความสุข

คิดบวกกับ12 วิ ธีเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นใช้ ชี วิ ตอ ย่ า งมีความสุข

0

มนุ ษย์เราสาม ารถสร้างนิสัยคิดบวกได้พอๆ กับนิสัยคิดลบ แต่นิสัยคิดลบเกิดได้ง่ายกว่า เพราะต่างทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว

ฉะนั้น ลองทำตามวิ ธีต่อไปนี้ดูนะคะ เพื่อสร้างนิสัยคิดในด้านดี และขจัดความคิดด้านร้า ยให้หมดไป วิ ธีการฝึกคิดบวก

นั้นไม่ย าก ลองดู 12 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้เลยค่ะ

1 มองเห็นถึงคุณค่าสิ่งดีๆในชีวิต

เมื่อเราพอใจกับทุ กเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม มันจะช่วยให้เราขจัดความคิดในด้านลบออกไป

การโฟกัสแต่สิ่งดีๆ เหล่านี้ จะทำให้อุป สรรคที่เราเผชิญอยู่ กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราจัดการได้ง่ายขึ้น

2 มองหาบุคคลที่เป็นต้นแบบ

ทุ กคนควรมีบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ คนคนนั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะอุป สรรคใหญ่ๆ ได้สำเร็จ และประสบความสำเร็จ

อย่ างงดงามในที่สุด หรือเป็นผู้ที่ทำงานหนักและสัมฤทธิ์ผล จงเอาคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

3 รู้จักการให้อภั ยตัวเราเองและผู้อื่น

สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นผลพวงมาจากการกระทำของตนเองทั้งสิ้ น ในบางครั้งบางคราว

เราต่างตัดสินใจผิ ดพลาด แต่เมื่อรู้สำนึกแล้ว ก็ต้องปล่อยให้มันผ่ า นไป เรียกว่าเป็นการให้อภั ยและต้องให้อภั ยตัวเองเมื่อ

ทำผิ ดพลาด เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไป รวมทั้งใช้ความผิ ดพลาดจากอดีตเป็นบทเรียน เพื่อก้าวย่ างที่ดีกว่าในอนาคต

4 นำพาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในแวด วงของคนที่ประสบความสำเร็จ

และมองโลกในแง่ดี มันเป็นเรื่องมหัศจรรยู์ที่พลังอำ นาจของคนอื่น สาม ารถส่งผลกระทบต่อพลังในตัวเราได้ คนที่คิดในด้านบวก

จะช่วยกระ ตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้เรา เชื่อมั่นในตัวเองว่า เราสาม ารถทำสิ่งที่มุ่งมั่นไว้ให้สำเร็จได้

จำไว้ว่า จงอยู่ให้ห่างคนที่คิดแต่แง่ร้า ยซึ่งจะขัดขวางการเดินหน้าของคุณ ดังพุ ทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

คบคนพาล พาลพาไปหา ผิ ด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

5 เราควรที่จะมองไปข้างหน้า อย่ ามองย้อนหลัง

ทุ กคนเคยทำผิ ดมาแล้วทั้งนั้น แต่ต้องไม่จมอยู่กับอดีตที่ผิ ด พลาด เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไป จงวางเป้าหมายเล็กๆ

ที่เป็นไปได้ และพย าย า มทำให้สำเร็จ

6 ถ้าแก้วเรามีน้ำแค่ครึ่งเดียว จงเติมน้ำนั้นให้เต็มแก้ว

การมองว่า มีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้ว หรือน้ำหายไปครึ่งแก้วนั้น ถูกทั้ง 2 อย่ าง อยู่ที่ว่าผู้มองเป็นคนมองโลกในแง่ดี

หรือร้า ยและไม่ผิ ดอะไรที่คุณจะเติมน้ำให้เต็มแก้ว

7 รู้จักจัดการเวลาอย่ างชาญฉลาด

อย่ าเ สี ยเวลากับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในชีวิต ข้อสำคัญคือ มุ่งทำในเรื่องที่ทำให้ชีวิตของคุณ

เป็นไปดังที่หวังไว้ ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีทัศ นคติที่ดี

8 ความผิ ด พลาดที่เกิดขึ้นมานั้นมีไว้ให้เรียนรู้ มิใช่ แ ส้ ที่เอาไว้ เ ฆี่ ย นเรา

ทุ กคนล้วนเคยทำผิ ดทั้งนั้น และถึงแม้ว่าได้พย าย ามอย่ างดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังทำพลาด ขอให้จำไว้ว่า ยังมีโอกาส

ให้เริ่มต้นใหม่ ความผิ ด พลาดต่างๆ ที่ผ่ า นมาถือเป็นบทเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต

9 คิดจินตนาการว่ามีสิ่งดีๆ ว่าจะเกิดขึ้น

แปลกแต่จริงที่ว่า คนส่วนมากมักชอบวาดภาพเรื่องเ ล วร้ าย กำลังเกิดขึ้น โดยมักจะพูดว่า ถ้ามันเกิดขึ้น

จงฝึกนึกถึงเรื่องดีๆ กำลังเกิดขึ้น มองเห็นภาพงานที่กำลังทำเดินไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านหรือที่ทำงาน

และได้รับคำชมจากคนรอบข้างว่าเยี่ยมมาก เพราะนั่นจะเป็นกำลังใจให้คุณคิดบวกต่อไป

10 เลือกรับข้อมูลข่าวส า รที่ดี

หมั่นอ่ า น บทความที่สร้างแรงจูงใจ ถ้าทำให้จิ ตเราเป็นสุข จะดีมาก หรือฟังธรรมะที่กระตุ้นให้รู้สึกตื่นตัว และเกิดปัญญา

ซึ่งจะช่วยให้มองโลกและชีวิตได้อย่ างเข้าใจ มีความหวัง และความสุข

11 ไปอยู่ในที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี

ถ้ารอบๆ ตัวเต็มไปด้วยข้าวของวางระเกะระกะ กระจัดกระจายไปทั่วห้อง ลองหาเวลาจัดเก็บ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมอง ความคิดได้มาก ใครจะมองโลกในแง่ดีได้ ถ้าต้องอยู่ท่ามกลางสภาพส ก ป ร ก รกรุงรัง

ตลอดเวลา เพราะสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยสร้างและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดทัศนคติ ด้านบวก

12 ให้คำมั่นสัญญากับตัวเราเอง

และบอกตัวเองซ้ำๆ เพราะคำมั่นสัญญาดีๆ มีผลต่อกระบวนการคิดของตัวเอง เช่น ถ้าคุณมีอาการซึ ม เ ศ ร้ า

เป็นประจำ คำมั่นสัญญาของคุณก็คือ ฉันมีความสุข ฉันควบคุมตัวเองได้ บอกตัวเองเช่นนี้หลายๆ

ครั้งในแต่ละวัน แล้วคุณจะรู้สึกถึงพลังความคิดด้านบวกที่เกิดขึ้น

ขอบคุณแหล่งที่มา witty healthy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ทำ 9 ข้อนี้ ทุ ก วันนี้ คุณจะกลายเป็นคนน่ารัก

1. ไม่ ดู ถู ก ตัวเอง การ ดู ถู ก ตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัว … …