Home เกร็ดความรู้ เ ห ตุ ใ ด ค นที่ส วดม นต์ เจริญจิตภาวนา มั ก จ ะ มีหน้าต าผ่ องใส

เ ห ตุ ใ ด ค นที่ส วดม นต์ เจริญจิตภาวนา มั ก จ ะ มีหน้าต าผ่ องใส

0 second read
0
196

1 ช่วยผ่อนคลายความเครี ยด

การทำสมาธิเมื่อจิตใจเรานิ่งมากๆ ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจแล้ว สารแห่งความสุขจะห ลั่งไห ลออกมาจนแผ่ซ่ านความเย็นไปทั่วสรรพางค์กายอย่ างน่าอัศจ รรย์ใจทีเดียวค่ะ

ด้วยเหตุนี้ จึงช่วยผ่อนคลายความเ ครียดได้อย่ างปลิดทิ้งทันตาและยังทำให้เรามีจิตใจสงบเยื อกเย็น และมีความสุขอย่ างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแน่นอน

2 การทำสมาธิจะช่วยให้จิ ตใจเรานิ่งสงบ

ท่ามกลางจิตที่กำหนดภายใต้ลมหายใจเข้าออก เราจะรู้ตัวตลอดเวลา สามารถตามทันทุ กอารมณ์ ยิ่งเรากำหนดลมหายใจเข้าออกอย่ างช้าๆ ลึกๆ ด้วยแล้ว มันจะยิ่งช่วยกล่อมเกลาจิตใจเราในตัว

ทำให้เราเป็นคนสุขุมนุ่มลึก ใจเย็น อ่อนโยนและมองโลกรอบตัวในแง่ดีงามมากขึ้น อารมณ์ก็จะแจ่มใส และยังส่งผลให้สุข ภาพดีตามมาอีกด้วย

3 ช่วยให้ความจำดีและสม องทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือแม้แต่คนวัยทำงานที่จะต้องใช้ส มองในการคิด วางแผนและใช้ไอเดียมากๆ นั้น การหมั่นทำสมาธิบ่อยๆ ย่อมช่วยเสริมสร้างทั้งความจำดี ช่วยก ระตุ้นให้เกิดสมาธิ

ทำให้สม องทำงานอย่ างมีประสิทธิภามากขึ้นได้ เพราะจิตที่ผ่ านการฝึกมาจนเกิดสมาธิจะทำให้ความคิดของเราที่คิดและทำ กลั่นออกมาจากลมหายใจอันประณีต สติจะสอนสั่งให้เราดำเนินชีวิต

อย่ างละเมียดละไมมากขึ้น ดังนั้นแล้ว หากใครอย ากให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทุ กด้าน ให้การทำงานของศักยภาพส ม อ งเป็นไปอย่ างมีคุณภาพ ฝึกสมาธิบ่อยๆ สิคะ ช่วยได้แน่นอน

4 ลดอา รมณ์โ กรธ หรือโ มโหร้ ายได้

การหมั่นฝึกสมาธิบ่อยๆ จะทำให้เรารู้เท่าทันอา รมณ์ของตนเองได้ดี เพราะจิตเราจะอยู่กับลมหายใจตลอดเวลา เราจะรู้ทุ กการเคลื่อนไหว ทุ กสิ่งที่คิด พูดและทำจะมาพร้อมสติอยู่เสมอ เมื่อไรที่เราเริ่มโ กรธ

ใครหรือกำลัง โ มโ ห ร้ า ย หงุดหงิด เชื่อไหมว่าจิตเบื้องลึกที่ผ่านการทำสมาธิมาแล้วอย่ างดีจะสอนเตื อนตัวมันเอง ทำให้เราดึงอา รมณ์ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ อยู่กับลมหายใจ และหากเราทำได้เช่น

นี้บ่อยๆก็ย่อมเปลี่ยนจากคนที่มักมีอารมณ์ ร้ า ย เกรี้ ยวกราดง่ายมาเป็นคนที่ใจเย็นลงได้มากขึ้นแนนอนดังนั้น ประโยชน์จากการทำสมาธินี่แหละค่ะที่จะช่วยระงับความโ ก ร ธ แ ค้ น ชิ ง ชั ง ทำให้จิตใจ

เรานึกไปถึงการเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสามารถอโหสิกร รมให้เพื่อนมนุษย์ที่ทำให้เราโ ก ร ธเ คื อ ง ลงได้ เพราะฉะนั้น ทราบกันเช่นนี้แล้ว จะต้องหมั่นฝึกสมาธิบ่อยๆ กันแล้วนะคะ

5 ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้สง่าผ่ าเผย

คนที่ทำสมาธิบ่อยๆ บุคลิกภาพย่อมดีแน่นอน เพราะสมาธินั้นจะทำให้เขามีสติกับตัวอยู่ตลอดเวลา และด้วยความที่สมาธิทำให้เราใจเย็นและรอบคอบมากขึ้น บุคลิกท่าทางของเราที่แสดงออกผ่ านการคิด พูดและทำ

รวมถึงอากัปกิริย าต่างๆ ที่เราแสดงออกมันจะมาพร้อมท่วงจังหวะที่อ่อนโยน สง่า ไม่รีบร้อนหรือแสดงท่าทีแบบคนหุนหันพลันแล่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคนที่มีปัญญาและน่าคบหา คนแบบนี้ไปที่ไหนก็ย่อมมีแต่คนอย าก

พูดคุยด้วยและอย ากสร้างสัม พันธไมตรีด้วยแน่นอน

6 ช่วยให้ผิวพรรณอ่อนเย าว์ ผ่องใส ดู เ ด็ กกว่าวัย

เวลาที่เราฝึกสมาธิ เราจะต้องกำหนดลมหายใจเข้าออก โดยสูดหายใจเข้าไปให้เต็มท้องลึกๆ ช้าๆ และปล่อยลมหายใจออกมาย าวๆ เมื่อทำแบบนี้สม่ำเสมอ ก็ย่อมช่วยให้ออกซิ เจนเข้ามาฟอกเ ลื อ ดภายในร่ างก ายได้

เป็นการดีท็ อกซ์ ส า ร พิ ษในตัว ส่งผลให้ส มองไบรท์ คิดอะไรก็ลื่นไหลและส า รแห่งความสุขที่หลั่ งออกมาก็ทำให้เรามีความสุข บำบัดทุ ก ข์ ผ่อนคลายความเ ค รี ย ดได้ผล แน่นอนค่ะว่านี่คือ ย าอายุวัฒนะของ

จริงแถมยังส่งผลให้ผิวพรรณสะอาด ผ่องใสเ ลื อ ดลมไห ลเวียนดี ผิวเต่งตึงจนอ่อนเย าว์กว่าวัยในที่สุด

7 สุ ข ภ า พ ดี บำบัด โ ร คได้

คนที่ฝึกสมาธิบ่อยๆ จะช่วยบำบัดโ ร คและสร้างเสริมสุ ขภาพให้แข็งแรงอายุยืนย าวได้ค่ะ เพราะสมาธิจะช่วยบำบัดความเครี ยดส่งผลให้ระดับความดั นโ ล หิ ตลดลง แถมส า รแห่งความสุขยังมีประสิทธิภาพ

เป็นดั่งย าวิเศษที่จะช่วยบรรเทาอาการเ จ็บป วดของร่างก ายได้ด้วยนะคะ ดังนั้น หากใครอย ากมีสุ ขภาพดี อายุยืนแนะนำให้หันมาทำสมาธิบ่อยๆ ควบคู่กับการกินอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกาย

อยู่เสมอ รับรองคุณจะมีสุ ขภาพชีวิตที่ดีและมีอายุยืนย าวแน่นอน

8 ทำให้เราได้บุญ

นี่คือ ประโยชน์จากการทำสมาธิโดยตรงอีกอย่ างหนึ่งค่ะ เพราะเวลาที่เราทำสมาธิหลายคนมักจะเตรียมตัวเริ่มทำด้วยการส วดมนต์เพื่อกล่อมใจให้สงบจากนั้นก็มานั่งสมาธิ แผ่เมตตาให้เจ้ากร รมนายเ วรและสรรพสั ตว์

หลายคนที่ทำแบบนี้ก็จะยิ่งได้บุญมาก หรืออย่ างน้อยหากเราไม่สะดวกที่จะส วดม นต์ก่อนแต่ทำสมาธิเลยเพื่อหยุดความฟุ้งซ่าน หยุดใจให้สงบนิ่ง แบบนี้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ค่ะ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นที่บ้านเท่านั้น นั่งอยู่บนรถ

เดินทาง กินข้าว ไปเรียน นั่งทำงาน ฯลฯ ก็สามารถกำหนดจิ ตให้อยู่กับลมหายใจได้เสมอผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ใจที่ปล่อยวางเป็นสุข เมื่อใจเราเป็นสุขเราจะไม่ปรารถนาซึ่งสิ่งใดบนโลกนี้อีกทั้งปวง แม้แต่การโก รธเราก็สามารถ

ระงับได้ กลายเป็นการให้อภั ยทานแก่เจ้ากร รมนายเ ว รและคนที่เราไม่ชอบใจ เราจะได้หลุดพ้นจากบ่วงของกิเลสยังไงล่ะคะ ใครที่อย ากสร้างสมบุญ คุณจะเห็นได้ว่า เราไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านไปทำบุญที่วัดเสมอไปก็ได้

เพราะเพียงแค่ทำสมาธิให้จิตใจสงบนิ่งเยือกเย็นจากที่บ้าน ง่ายๆ แค่นี้ก็ถือเป็นการสะสมบุญในตัวอย่ างที่คุณไม่คาดคิดแล้ว

9 ช่วยล ดน้ำห นักได้

เพราะจิตใจที่นิ่งเงียบ มาพร้อมสมาธิรู้ทุ กลมหายใจเข้าออก จะควบคุมความคิดเราให้อยู่กับปัจจุบันและอย ากทำแต่สิ่งดีๆ ให้ตัวเอง เราจะมีความสุข เบาสบายตัวแทบตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ อาการแบบนี้มันจะทำให้เราอิ่มเอิบ

มีความสุจอย่ างปีติเหลือล้นอยู่ภายใน แม้แต่การกินอาหารก็ทำให้เราเลือกสรรแต่อาหารเพื่อสุ ขภาพ เคี้ยวอย่ างช้าๆ มีสติไปกับการเคี้ยวทุ กคำ และเพราะความอิ่มจากจิตที่มีอยู่แล้วนั้นเองจะยิ่งช่วยให้เรากินอาหารได้น้อยลงแต่

อิ่มท้องเร็วขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้การลดน้ำหนักพลอยประสบผลสำเร็จอย่ างไม่น่าเชื่อนั่นเองค่ะ

10 ทำให้มีความสุข

หลายคนปรารถนาอย ากมีความสุขและวิ่งตามออกไปหาความสุขนอกบ้าน ในรูปแบบที่ไม่ใช่แก่นส ารสำคัญของชีวิตแท้จริง หรือบางคนกลับเข้ามาบ้านอาจจะนำปัญหาหรือความทุ ก ข์กลับเข้ามามากขึ้นด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้น

สู้หันมาทำสมาธิฝึกทำใจให้นิ่งสงบบ่อยๆ ดีกว่ามั้ยคะ เพราะคุณจะพบว่าการทำสมาธินี่แหละที่จะมอบหนทางแห่งความสุขให้เราได้อย่ างแท้จริง จิตใจเราจะแช่มชื่นเบิกบาน อาร มณ์ดีสดใส ยิ่งฝึกสมาธิมากใจเราก็จะยิ่งผ่อนคลาย

สุขสงบมากและมันย่อมทำให้เราพึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ โดยไม่ต้องดิ้นรนออกไปไขว่คว้าหาความสุขนอกบ้านอีกเลย

เครดิต organicbook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ลองไ ม่ มี เ งิน จะเหลือเพื่อนดีๆอยู่กันสักกี่คน

ลองไม่มีเงิน จะเหลือเพื่อนดีๆอยู่กันสักกี่คน ความแตกต่า … …