Home ความเชื่อ ค า ถ า ข อ ลาภเ รี ย กท รั พย์ พ ระสิวลี ท่ อ งก่ อ น ร วยก่ อ น

ค า ถ า ข อ ลาภเ รี ย กท รั พย์ พ ระสิวลี ท่ อ งก่ อ น ร วยก่ อ น

0

พ ระสิวลี ท่านเป็นพ ระอรหันต์ที่มีบุญบารมีที่สูงส่ง มีอำ นาจบุญในเรื่องของโ ชคล าภ ไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่แห่งใด พ ระสิวลีจะทรงอิ ทธิฤ ทธิ์ พุ ทธคุณทางด้านมหาสิทธิโ ชค ใครบูชาเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางการเงินให้ไหลมาเทมา

พร้อมกับรับความร่ำร วยมั่งคั่ง จะเข้ามาอย่ างรวดเร็ว ดังนั้นแล้วคืนนี้เป็นคืนแห่งความมงคล ควรที่จะส วดบูชาพ ระสิวลีเป็นประจำ กราบไหว้บูชาพ ระสีวลี แล้วชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเ รือง เพราะเนื่องจากพ ระสิวลีเป็นหนึ่งในแปดสิบอสีติมหาสาวก หรือที่เรียกว่าศิษย์เอกของพ ระพุ ทธเจ้า

พวกเราหลายคนมักจะคุ้นเคยกับรูปลักษณ์ของพ ระสิวลีที่เป็นภิกษุ มือขวาของท่านนั้นถือไม้เท้า มือซ้ายแบบกรดและสะพายบาตรบ้าง บ้างก็สะพายย่ ามเครื่องอัฐบริขาร

โดยพ ระพุ ทธเจ้าทรงยกย่องให้พ ระสิวลีนั้นเป็นเอกทัตคะ บุคคลที่มีลาภมาก เพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูง ซึ่งพ ระค าถานี้แต่งโดยหลวงพ่อเกษม เขมโก ที่จังหวัดลำปาง การขอโช คล าภของพ ระสิวลีจะได้ผลเร็วยิ่งนัก

เคล็ ดลั บสำคัญจะต้องเป็นคนที่ทำทานมาก ช่วยผู้อื่นไว้มาก ยอมหลายๆสิ่งหลายๆอย่ างเพื่อส่วนรวม และจะต้องส วด 5 จบต่อการส วด 1 ครั้ง

คำอธิฐ านขอล าภจากพ ระสีวลี โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุส านไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง

ตั้ง นโมตัสสะ ๓ จบ

สีวลี มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ ๓ จบ

มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภังฺ เม เทถะ

พ ระคาถาบูชาขอลาภประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

วันอาทิตย์ ให้ภ าวนา ๖ จบ

ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันจันทร์ ให้ภา วนา ๑๕ จบ

ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ

วันอังคาร ให้ภา วนา ๘ จบ

ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะย าทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ

วันพุธ ให้ภา วนา ๑๗ จบ

ทิตติตถะภะเวราชา ปิย าจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา ฯ

วันพฤหัสบดี ให้ภาวนา ๑๙ จบ

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ

วันศุกร์ ให้ภาวนา ๒๑ จบ

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะรปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทาฯ

วันเสาร์ ให้ภาวนา ๑๐ จบ

ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรห มา จะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ ฯ

สำหรับการส วดพ ระคา ถาสิวลี ถ้าสว ดได้ทุ กวันจนครบ 7 วันจะยิ่งมีบุญบารมีสูงส่งมาก แต่ถ้าจะขอโชคล าภเป็นพิเศษ อย่ างเช่นการติ ดต่อธุรกิจ โช คล าภทางการเงิน

แนะนำว่าให้ส วดคา ถาบูชาพ ระสีวลีก่อนหน้านั้น 1 วัน ตามกำลังของวันนั้นๆ เวลาไปติ ดต่อธุรกิจหรือการค้าขาย ให้ภาวนาหั ว ใจตลอดเวลาว่า นะ ชาลีติ ปะสิทธิลาภา

ถ้าจะให้ดีควรที่จะเ สกน้ำก่อนที่จะล้างหน้า โดยการนำน้ำมา 1 ขัน หรือ 1 แก้วก็ได้สว ดก่อนนอน ตามกำลังวัน แล้วตั้งใจอธิ ษฐาน ขอให้น้ำพ ระพุท ธมนต์อันศัก ดิ์สิทธิ์นี้

จงเป็นน้ำแห่งความเมตตาม หานิยม งานใดๆก็ตามขอให้แค ล้วค ลาดรอดปล อดภั ย มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต โชคลา ภทางการงานการเงินอย่ าได้ขาด ปกป้องคุ้มครองทุ กสิ่งทุ กอย่ างจากภั ยทั้งปวง

และขอให้ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินการงานและการใช้ชีวิต อธิ ษฐานตามความเหมาะสม แล้วสิ่งดีๆจ ะปร ากฏให้พบเจอเมื่อท่านได้อ่ า นบทความนี้จบแล้ว ขอให้แ บ่งบุญกุศลนี้ให้กับผู้อื่นด้วย อนุโมทนาสาธุ

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Po stsara

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ทำ 9 ข้อนี้ ทุ ก วันนี้ คุณจะกลายเป็นคนน่ารัก

1. ไม่ ดู ถู ก ตัวเอง การ ดู ถู ก ตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัว … …