Home ความเชื่อ อ า นิ ส ง ส์ที่ได้จากการบ ว ช พ ร ะ บ ว ชชี พ ร า หมณ์

อ า นิ ส ง ส์ที่ได้จากการบ ว ช พ ร ะ บ ว ชชี พ ร า หมณ์

1 second read
2
2,358

การบวช เป็นศั พท์ที่ใช้ในทางศ า สนาโดยมีขั้นตอนที่จะทำให้บุคคลธรรมดาผู้นับถือศาส นาต่าง ๆ กลายเป็นนักบ วชของศาส นาที่ตนนับถือนั้น การบวชมักประกอบไปด้วยพิ ธีก รรมและแบบพิ ธีต่าง ๆ ซึ่งขั้นตอนการบวชเองนั้นก็มีความแต กต่างกันไปตามศา สนาและชื่อเรียกขาน ผู้ที่กำลังเตรียมเข้าสู่การบวชเรียกว่า ผู้เตรียมบวช

ในพ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส นา เรียกการบวชว่า การอุปสมบทแต่เดิมนั้น การบวชเรียกว่า บรรพชา ปัจจุบันคำว่าบรรพชาใช้กับการบวชสามเ ณร ในขณะที่อุปสมบทใช้กับการบวชพ ระภิกษุการบวชโดยนัยแล้วคือ การละทิ้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิม สู่ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ใหม่ ตามครรลองแห่งมรรค เพื่อเป็นการง่าย เพื่อเป็นการสะดวก เป็นทางอันปล อดโปร่ง แ ก่การบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์ คือ ความบริสุทธิ์ห ลุดพ้น ปราศจากมิลทิน หมดจดจากความเศร้ าหมอง และเป็นอิสระจากพันธนาการเครื่องร้อยรั ดทั้งปวง

ในสมัยพุ ทธกาล การบวชมี 8 อย่าง ได้แก่

เอหิภิกขุอุปสัมปทา

เป็นการบวชที่พ ระโ คตมพุ ทธเจ้าประทานแก่พ ระสาวกบางองค์ด้วยพ ระองค์เอง ด้วยการตรัสว่า เอหิ ภิกขุ แปลว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด พ ระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกและพ ระสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พ ระพุ ทธเจ้าทรงบวชด้วยวิธีนี้
ติสรณคมนูปสัมปทา เป็นการบวชโดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาต่อหน้าพ ระสาวกว่าขอพ ระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสามครั้ง ปัจจุบันวิธีนี้ใช้ในการบรรพชาสามเณร

ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา

เป็นการบวชโดยให้คณะส งฆ์ประชุมกันในอุโบสถ โดยมีพ ระภิกษุรูปหนึ่งแจ้งว่ามีผู้ขอบวช เมื่อประกาศครบสี่ครั้งไม่มีพ ระรูปใดคั ดค้าน ถือว่าผู้ขอบวชได้รับการยอมรับให้เป็นพ ระภิกษุ

ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา

เป็นการบวชโดยที่พ ระพุ ทธเจ้าประทานครุธรรม 8 ประการ แก่พ ระนางมหาปชาบดีและสตรีชาวสากยะ 500 คน เมื่อพวกนางยอมรับครุธรรมก็ได้รับสถานะเป็นภิกษุณ

อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา

เป็นการบวชภิกษุณีโดยให้รับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุณีสงฆ์ก่อนครั้งหนึ่ง และจึงรับญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทาจากภิกษุสงฆ์อีกครั้ง เมื่อผ่ านการอุปสมบททั้งสองครั้งแล้วจึงเป็นภิกษุณี

โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา

เป็นการบวชโดยพ ระพุทธเ จ้าประทานพระโอวาทแก่พ ระมหากัสสปะ เมื่อท่านรับโอวาทแล้วก็เป็นพ ระภิกษุ

ปัญหาพยากรณูปสัมปทา

เป็นการบวชโดยพ ระพุทธเ จ้าทรงตอบปัญหาของสามเณรโสปาก

ทูเตนอุปสัมปทา

เป็นการบวชโดยพ ระพุ ทธเจ้าทรงส่งทูตของพ ระองค์ไปบวชหญิงโ ส เ ภ ณีชื่ออัฑฒ ก า สี

การบวชพ ระ บวชชีพราหมณ์ ถือเป็นการบวช ชั่ ว ค ราวเพื่อสร้างบุญ หรืออุทิศให้พ่อแม่เจ้าก รรมนายเ ว ร ซึ่งนอกจากจะสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังได้อานิสงส์มากมายอีกหลายอย่างดังต่อไปนี้

หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ล าภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา

เจ้าก รรมนายเ วรจะอโหสิก รรม ห นี้ก รรมในอดีตจะคลี่คลาย

สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิตคลี่คลาย

เป็นปัจจัยสู่พ ระนิพพานในภพต่อๆไป

สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์คุ้มครอง โพยภัยอั นต ร า ยผ่อนหนักเป็นเบา

จิ ตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต

เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุ ษย์มวลสั ตว์และเหล่าเทวดา

ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจ น การเงินไม่ข าดสายไม่ข าดมือ

โร ค ภั ยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรั ก ษ า หาย

ตอบแทนพ ระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภาระกิจต่างๆ ก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้าง ส่วนคนที่ส่งเสริมให้บุคคลใดได้บวชสนับสนุนส่งเสริมโดยไม่มีจิ ตที่บังคับใดๆ ในที่นี่อาจจะเป็นพ่อแม่

การให้คนได้บวช ก็จะได้อานิสงส์ผลบุญเหล่านี้ตามไปด้วยเช่นกัน ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ท่านพึงจะได้รับจงเร่งทำบุญเสี ยแต่วันนี้

เพราะเมื่อท่านล่วงลั บท่านไม่สามารถสร้างบุญได้อีกจนกว่าจะได้เกิด หากท่านไม่มีบุญมาหนุนนำแรงก รรมอาจดึงให้ท่านไปสู่ภพเ ด รั จฉ า น ภ พเ ป รต ภ พ สั ตว์ น ร กที่ไม่อาจสร้างบุญสร้างกุศลได้ต่อให้ญาติโยมทำบุญอุทิศให้ก็อาจไม่ได้รับบุญ ดังนั้น ท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสมบุญบารมีซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ทุกภ พทุกชา ติเ สี ยแต่วันนี้ด้วยเทอญ

ขอบคุณเรื่องดีๆจาก naacl ipdung

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

การให้อภัຢมันเป็น เรื่องง่าย แต่ให้ เชื่อใจ อีกครั้งคงจะຢาก

การให้อภัຢ เป็นเรื่องง่าย แต่จะให้ เชื่ວใจอีกครั้ง คงຢา … …