Home ความเชื่อ ห ล ว ง พ่อจรัญท่านแ น ะ นำ ให้ ล อ ง ทำเวลา ด ว ง ตก

ห ล ว ง พ่อจรัญท่านแ น ะ นำ ให้ ล อ ง ทำเวลา ด ว ง ตก

0 second read
0
6,594

ก่อนใส่บาตรให้จุดธูป 3 ด อ ก กลางแจ้งขอขมาก รรมโดยตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมาก รรมต่อเจ้าก รรมนาย เ ว ร ศั ตรูหมู่ ม า ร หมู่พาลทุ กภพ ทุ กชาติ ขอให้อโหสิก รรมให้ข าดจากกันแล้วหลังใส่บาตรเสร็จทุ กครั้งให้ตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วนั้นขอถวายแด่พ ระสัมมาสัมพุ ทธเจ้า 5 พ ระองค์ขอให้ทุ กพ ระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุ กอย่ าง

ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุ กภพทุ กชาติโดยเร็วด้วยเทอญและขออุทิศให้เจ้าก รรมนายเ วรทุ กภพทุ กชาติศั ตรูหมู่ม ารหมู่พาลเช่นมนุ ษย์หุ้นส่วนเพื่อน ทุ กภพทุ กชาติเอ่ยชื่อได้ก็ยิ่งดี ขอให้อโหสิก รรมขอให้ข าดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้าถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทรายดินก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าผลบุญนี้

ขอให้ข้าพเจ้าร่ำ รวยเหมือนเมล็ดข้าวสารเม็ดทรายดินเจ้าก รรมนายเ วรตามเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทรายดินขอให้ได้รับและขอให้อโหสิก รรมหลุดข าดจากกัน ณ บัดนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกรณีที่ด ว งต กมากขอให้แผ่บุญให้ตัวเองมากๆบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเองตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแ ก่กล้าจริงๆจึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้

ควรส ว ด อิติปิโสฯเลยอายุ1จบมีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนาด้วยทำให้เกิดผลเร็วโทสะจะน้อยลงควรแผ่เมตตาให้มากๆวันละ 10 ถึง 30 ครั้งการแผ่เมตตาที่จะได้ผลนั้นท่านพ ระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่าถ้าจะกรวดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุ กครั้งวันละ100ครั้งเจ้าก รรมนายเวรจะหาย 100เท่า100 วิ ญ ญ าณหรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติสัมปชัญญะแผ่เมตตา

ออกจากลิ้นปี่แล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระ 6 หรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อยจะได้ผลมากกว่าเดิมอุทิศบุญใช้กับผู้ล่วงลับนำส่งบุญใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศลใช้กับพ ระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าแก้ก รรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วมากขึ้นวิบากก รรมของแต่ละคนล้วนต่างกันไปบางคนป่ ว ยโดยไม่รู้สาเหตุบางคนต กงานบ่อยบางคนลำ บากมากหากินไม่คล่องวิบากก รรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติ

ซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแ ต กต่างกันแต่อย่ าเพิ่งหมดหวังหนทางในการบรร เทาวิบากก รรมนั้นมีซึ่งอาจทำได้หลายวิ ธีดังนี้เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุ กครั้งนอกจากบุญที่เกี่ยวกับพ ระพุ ทธศา สนาเช่นการใส่บาตรการถือศึลแล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ
การสนทนาธรรมการให้ธรรมทานชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญ หาชีวิตให้กับผู้หมดหวังการทำความสะอาดห้องพ ระการถวายน้ำเปล่าเพียง1แก้วให้กับหิ้งพ ระพุ ทธ

การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำความสะอาดห้องน้ำทำสวน

หรือของส่วนรวมการดูแลคนแ ก่ เ ด็ ก การที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งนั้นเลย

ให้ตั้งนะโม 3 จบข้าพเจ้า บอกชื่อตัวนามสกุลเกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวมถึงองค์เ ทพองค์พรหมที่ปกปักรัก ษากายสังขารวิ ญ ญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวายบุญที่ทำเช่นใส่บาตรสว ด ม นต์ถือศีลให้ทานฯลฯ

ลูกขอถวายบุญกุศลนี้แด่พ ระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าทุ กๆพ ระองค์นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะความสมบูรณ์ทุ กภพทุ กชาติและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้าก รรมนายเ วรทุ กภพทุ กชาติรวมถึงวิญ ญาณที่ตามมาทุ กผู้ทุ กคน เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้บุตรธิดาสามีทุ กภพทุ กชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้รับแล้วขอให้อโหสิก รรมซึ่งกันและกันให้ข าดจากกันณบัดนี้เทอญขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นๆเต็มขึ้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพ ระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมสมบูรณ์พูนผลทุ กอย่ างด้วยบุญนี้เทอญสาธุ

หม า ยเ หตุ

การตั้งนะโม 3 จบเพื่อขอให้พ ระพุ ทธเจ้าทรงเป็นพ ระประธานเพราะพ ระบารมีของพ ระพุ ทธองค์สาม ารถเปิด3ภพ โลก ส วรรค์มนุ ษย์และน รกไม่ว่าเจ้าก รรมนายเ วรจะอยู่ภพภูมิใดแม้แต่น รกขุมสุดท้าย ขุมที่18 ก็จะสาม ารถเปิดทางไปถึงได้เจ้าก รรมนายเวรจะได้รับอย่ างรวดเร็วและอโหสิก รรมให้เราหมดและให้กรวดน้ำลงดินด้วยทุ กครั้งแม่พ ระคงคาแม่พ ระธรณีจะได้เป็นทิพย์พย านเพราะท่านได้สำเร็จพ ระอรหันต์แล้ว

ปัญญาทางโลกทุ กคนมีอยู่แล้วได้จากพันธุก รรมพ่อแม่แต่อย่ าให้ขาดปัญญาทางธรรมนั่นก็คือจิตสัมผัสรู้ดี ชั่ ว และการหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าถ้าได้ปัญญาทางธรรมจะประสบแต่ความสำเร็จความสมบูรณ์พูนสุขทุ กอย่ างเพราะว่าบุญคือขุมทรัพย์ลาภยศจะมาเองและยังช่วยครอบครัวและคนอื่นได้อีกนะก รรมเ วรแก้ไขได้โดยการขอขมาก รรมและส่งวิญ ญาณด้วยพ ระสะดุ้งม ารขนาด3นิ้ว5นิ้วเป็นการต่อชะตาชีวิตถ้าก รรมใดได้รับอโหสิก รรม ก รรมนั้น

จะเบาบางลงทำให้ชีวิตจะดีขึ้นโดยสังเกตจากเราว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นไหมที่ป่ ว ยก็จะหายที่จนก็จะเริ่มมีแสดงว่าเราเริ่มจะมีบุญมาช่วย หากก รรมยังมากอยู่ก็จะยังลำ บากอยู่เช่นเดิม

ขอขอบคุณ แสนสบาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

การให้อภัຢมันเป็น เรื่องง่าย แต่ให้ เชื่อใจ อีกครั้งคงจะຢาก

การให้อภัຢ เป็นเรื่องง่าย แต่จะให้ เชื่ວใจอีกครั้ง คงຢา … …