Home ความเชื่อ ทำแ ล้ว ยิ่ ง เ จ ริ ญ 1O วิ ธี ก า ร ใช้ ห นี้ พ่อ แม่ ทำ แ ล้ ว ดี ชีวิต มี แต่ก้าวหน้า

ทำแ ล้ว ยิ่ ง เ จ ริ ญ 1O วิ ธี ก า ร ใช้ ห นี้ พ่อ แม่ ทำ แ ล้ ว ดี ชีวิต มี แต่ก้าวหน้า

0

1O วิ ธี ใช้ห นี้พ่อแม่ทำ แล้ ว ดีชีวิต ก้าวหน้า โดย หลวงพ่อจรัญ

1O วิ ธี พึงปฏิบัติกับพ่อแม่ ผู้เป็นพ ระอรหันต์ของลูก ตามหลักพุ ทธศา สนาที่ได้บอกไว้ว่า กตัญญูกตเวทีต่อบิดาม ารดา แล้วชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดีๆสำหรับใคร

ที่ประพฤ ติตัวไม่ ดีกับพ่อแม่ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ลองทำกันดูนะคะ รับรองว่าจะ ช่วยเปิดทางให้ชีวิตเ จริญก้าวหน้ามากขึ้นอย่ างเห็น ได้ทั น ต าแน่นอน

1 คนที่มีบุญวาสนา จะกตัญญูกับพ่อแม่

คนเ ถียงพ่อเ ถียงแม่เอาดีไม่ได้ คนไม่พูดกับพ่อแม่ นั่งก รรมฐานร้อยปี ก็ไม่ได้อะไร ถ้าไม่ขออโหสิก รรม ขออโหสิก รรม ที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่ คิดไม่ดีกับครูบาอา จารย์คิดไม่ดีกับพี่ๆ

น้องๆ จะไม่เอาอีกแล้ว เอาน้ำไปขันหนึ่ง เอาด อ ก มะลิโรย กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส อันว่าโ ท ษทั ณฑ์ใด ความผิ ดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเ ผลอสติไป ด้วยกายก็ดี

ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่ า คุณต าคุณย าย คุณพี่คุณน้อง อโหสิก รรมให้ด้วย แล้วเอาน้ำรดมือรดเ ท้ า

นี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ย เป็นห นี้บุญคุณพ่อแม่มากมาย ยังจะไปทวงนา ทวงไร่ ทวงตึก มาเป็นของเราอีกหรือ ตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ สอนตัวเองไม่ได้ เป็นคน อั ป  รี ย์ จั  ญ ไ รในโลก

มนุ ษย์ไปทวงห นี้ พ่อแม่ พ่อแม่ให้แล้ว ให้ชีวิต ให้ ให้ ให้ เรียนสำเร็จแล้ว ยังช่วย ตัวเองไม่ได้ มีห นี้ติดค้าง รับรองทำมาหากินไม่ขึ้น

ห นี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่ เหลือจะนับประมาณ นั่นคือห นี้บุญคุณของบิดาม ารดา

ตัวอย่ าง ห นามแ หลมใครเ สี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึง เ ด็  กประ ถม ๔ พ่อ ทำสารพัดของความ ไม่ดี แม่เล่ นห ว ย ปัจจุบันเป็นด อ กเตอร์อยู่อเมริกา หลวงพ่อสอนครั้งเดียวจำได้

บอกวันเกิด หนูซื้ อขนม ๒ ห่อ เรียกพ่อแม่มานั่งคู่กัน แล้วกราบนะลูกนะ แล้วก็บอกพ่อแม่ว่า ความผิ ดอันใดที่ลูกพลั้งเผลอ ด้วยกาย วาจา ใจ ที่คิดไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่ ขอให้คุณพ่อคุณแม่

อโหสิก รรมให้ แล้วล้างเ ท้ าให้พ่อแม่ ลูกไม่มีส ตางค์ ลูกซื้อขนมมา ๒ ห่อ ให้แม่ก่อน ๑ ห่อ เพราะอุ้มท้ องมา แล้วจึงให้พ่ออีก ๑ ห่อ ลูกขอปฏิ ญาณตนว่า ลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่

แล้วจะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอา จารย์ ลูกจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิ ดหวังพ่อฟังแล้วน้ำตาร่วงสร่างเ  ม า ส่วนแม่ก็ร้อง ไห้เลย พ่อแม่ก็ให้สัญญากับลูกเลิกอ บ า ย มุ ข ทั้งหมด

2 บางคนลืมพ่อลืมแม่

อย่ าลืมนะการเ ถียงพ่อเ ถียงแม่ไม่ดี ขอบิณฑบาต สอนลูกหลานอย่ าเ ถียงพ่อเ ถียงแม่ อย่ าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่ ไม่อย่ างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่ างไร ก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล่

3 จงสร้างความดีให้กับตัวเอง

และนี่ก็เป็นการใช้ห นี้ตัวเอง ตัวเราพ่อให้หั ว ใจ ให้ชีวิต อยู่ในตัวแล้ว จะไปแสวงหาพ่อที่ไหน จะไปแสวงหาแม่ที่ไหน

บางคนรั ง เ  กี ย จแม่ ว่าแ ก่เ ฒ่ าไม่สวยไม่งาม พอตัวเองแ ก่ก็เลยถูกลูกหลาน รั ง เ  กี ย จ จึงเป็นกงก รรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีก

4 ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลนาม

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเรา อย่ างหลวงพ่อชื่อจรัญ ปู่ตั้งให้ ห ม อดูบอกเป็นก า ล กิ ณี แต่ทำไมเจริญรุ่งเรือง ขอให้เชื่อพ ระพุ ทธเจ้าทำดีได้ดี

5 ใครที่คุณแม่ล่วง ลับไปแล้ว

ก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน และถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญก รรมฐาน แล้วอุทิศส่วนกุศลไป การทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุด ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ

6 ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลาน

อย่ าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลย ไม่ต้องถึงกับทำ ร้ ายหรอก แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดี จะทำมาหากินไม่ขึ้น เ จ๊ ง ท่านต้องแก้ปัญ หาก่อนคือ

ถอนคำพูด ไปขอขมาลา โ ท ษเ สี ย แล้วมาเจริญก รรมฐาน รับรองสำเร็จแน่ มรรคผลเกิดแน่

7 ผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่

ก็ให้กลับไปหาแม่ ไปกราบเ ท้ าขอพรจากท่าน จะได้มั่งมีศรีสุข ส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่าน ก็นำเทียนแพไปกราบขออโหสิก รรม ล้างเ ท้ าให้ท่านด้วย เป็นการขอขมาลา โ ท ษ

8 ลูกหลานโปรดจำไว้ เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรย าแล้ว

อย่ าลืมไปหาพ่อแม่ ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่อแม่ ถึงวันเกิดของลูกหลาน อย่ าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทาน อย่ ากิน เห ล้ า เข้า โ ฮ เ ต็ ล

9 ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วย

คนเรามี ๒ ก้าว จะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ ก้าวลงมันง่ายดี ก้าวขึ้นมันต้องย าก ของชั่  วมันง่าย หลั่งไหลไปตามที่ต่ำ นี่บอกสอนลูกหลาน ต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้น

ดูลูกเ สียก่อน กุศลเพียงพอหรือเปล่า ต้องเพิ่มกุศล ตัวอย่ างเรียนจบครู ส วดมนตร์เข้าเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นครู ทำงานธ นาคารก็ได้ บริ ษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับ บางรายทั้งสอบทั้ง

สมัครหลายแห่งไม่เคยเรียกเลย อาตมาให้นั่งก รรมฐาน พอ ๗ วันผ่านไปพวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้ว

อานิสงส์ผลบุญนี้ สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์คุ้มครอง ชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมา แคล้ว คลาดจากอุป ส รรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว

10 ของดี ของ ปู่ ย่ า ตา ย าย อย่ าไปทำลายเลย

ของพ่อแม่อย่ าไปทำลายนะ หนีได้แน่นอน โยมมีก รรมฐาน มีทรัพย์ มีชื่อเสียง ความรัก บูชาทรัพย์ บูชาชื่อเสียง ความรักของพ่อแม่ได้ เงินจะไหลนองทองจะไหลมา

พ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อน อย่ าไปทำลายเ สีย ถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มา ก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีอย่ าเอาไปทิ้งขว้าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

ทำ 9 ข้อนี้ ทุ ก วันนี้ คุณจะกลายเป็นคนน่ารัก

1. ไม่ ดู ถู ก ตัวเอง การ ดู ถู ก ตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัว … …