ถ้าวันนี้ถูกต้อง…ก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้-พุทธทาสภิกขุ

0
139

กรณีที่ 1 ทำอะไรแล้ว เดือดร้อนเขา เดือดร้อนเรา นั่นเป็นกรรมชั่ว…

กรณีที่ 2 ทำอะไรก็ตาม ถ้าเดือดร้อนเรา แต่สบายใจเขา ก็ยังจัดเป็นกรรมชั่วอยู่ดี เช่น เขาแย่งของของเรา แกล้งเรา เขาสนุกแต่เราเดือดร้อน ถ้าอย่างนั้นกรรมชั่ว ในทำนองเดียวกัน เราเย็นใจ สบายใจ แต่เขาเดือดร้อนใจ เช่น เราไปแกล้งเขา ถ้าอย่างนั้นจัดเป็นกรรมชั่ว

กรณีที่ 3 ทำอะไรแล้ว ไม่ร้อนเขาไม่ร้อนเรา ตรงกันข้าม เย็นทั้งเขา เย็นทั้งเรา นั่นคือ กรรมดี พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้อย่างนี้ อย่างเช่น เมื่อโยมได้ยินดีในธรรม หรือยินดีในการกระทำที่ดีของบุคคลอื่น นั้นจัดว่าเป็นกรรมดี เป็นการสร้างกุศลบุญให้แก่ตนเองแล้ว ฟังธรรมก็ได้บุญ ศึกษาธรรมก็ได้บุญ ทำความเห็นให้ถูกต้องก็ได้บุญ แบ่งปันสิ่งดีดีให้แก่บุคคลอื่นนี้ก็ได้บุญ.

ตรงกันข้ามหากเราทำกรรมชั่วเราก็จะร้อนใจ เศร้าหมองใจ. คนอื่นไม่รู้ แต่เรารู้ ถูกต้องมั้ย.. ความถูกต้อง ก็คือ การทำความเห็นให้ถูกต้องนั่นแหละโยม.

“ทำกรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลัง

กรรมที่ทำแล้วนั้นแลเป็นดี

ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง

กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี”

เจริญพร.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here